Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Poprawczy w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Zakład Poprawczy w Świeciu.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Logonet Sp. z o.o. 85-098 Bydgoszcz ul. Maksymiliana Piotrowskiego 7-9

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Swakowski, sekretariat@swiecie.zp.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 331 21 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Poprawczy w Świeciu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Poprawczy w Świeciu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Poprawczy w Świeciu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład Poprawczy w Świeciu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Budynki (internat, szkoła, budynek administracyjno-warsztatowy, kotłownia, kompleks magazynowo-garażowy) nie są architektonicznie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Podmiot zapewnia w budynkach informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, głosowy - informacją oraz pomocą służą pracownicy.

3. W budynkach brak pochylni, platform, pętli indukcyjnych.

4. Na terenie placówki nie ma możliwości parkowania pojazdów bez uprzedniej zgody dyrektora.

5. Nie ustalono prawa wstępu z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem w pełni strony BIP Zakładu Poprawczego w Świeciu do wymagań prawnych.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Nie dotyczy

Wytworzył: Maciej Swakowski

Opublikował: Kinga Rogaczewska

Data wytworzenia: 2022-09-20

Data aktualizacji: 2022-09-20