Przedmiot działalności

Cele i zadania Zakładu Poprawczego w Świeciu:

1. Cele Zakładu Poprawczego w Świeciu realizowane są w oparciu o zasady   demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności wynikające z uniwersalnych    zasad etyki.

2. Zadaniem Zakładu jest wychowanie resocjalizujące nieletnich, zmierzające do eliminowania przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, wszechstronnego rozwoju, przygotowania do samodzielnego życia                  w społeczeństwie i dla społeczeństwa, zgodnego z normami prawnymi
i moralnymi obowiązującymi w społeczeństwie oraz do samodzielności zawodowej.

3. Zadania Zakładu Poprawczego w Świeciu realizowane są przez:
  • zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, terapeutyczną, dydaktyczną i opiekuńczą;
  • przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej;
  • organizowanie udziału wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym placówki i środowiska;
  • współdziałanie z wychowankami i ich rodzicami, organami społecznymi, ośrodkiem pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.

metryczka


Wytworzył: Iwona Janiak (12 lutego 2020)
Opublikował: Marcin Mielewski (8 lutego 2013, 09:44:10)

Ostatnia zmiana: Kinga Rogaczewska (19 lutego 2020, 12:40:13)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4115