Organy i ich kompetencje

1. Organami zakładu są:
a) Dyrektor Zakładu,
b) Rada Zakładu Poprawczego.
 
2. Dyrektor Zakładu Poprawczego w Świeciu jednoosobowo wykonuje
   czynności z zakresu prawa pracy i ze stosunku pracy wobec pracowników,
   sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji
   zadań zakładu i ponosi odpowiedzialność za działania Zakładu Poprawczego
   w Świeciu.

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Świeciu w szczególności:
a) organizuje pracę w działach Zakładu Poprawczego w Świeciu;
b) dysponuje przyznanymi Zakładowi Poprawczemu w Świeciu środkami
    finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie;
c) wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników
    Zakładu Poprawczego w Świeciu;
d) opracowuje zakres pracy i czynności służbowych pracowników;
e) prowadzi dobór kandydatów na pracowników uwzględniając kompetencje
    i umiejętność postępowania z nieletnimi oraz osobistą przydatność
    do pracy;
f) reprezentuje Zakład Poprawczy w Świeciu.
 
3. Rada Zakładu Poprawczego w Świeciu jest organem kolegialnym  
   współdziałającym z Dyrektorem Zakładu Poprawczego w Świeciu
   w wykonywaniu zadań placówki i podnoszeniu jakości pracy.
   Rada funkcjonuje w oparciu o regulamin.

W skład Rady Zakładu wchodzą: Dyrektor zakładu jako jej przewodniczący   oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w zakładzie jako jej członkowie. W posiedzeniach Rady Zakładu Poprawczego w Świeciu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego
lub na wniosek Rady Zakładu oraz przedstawiciele organu wykonującego nadzór zwierzchni i przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rada Zakładu Poprawczego w Świeciu opiniuje w szczególności:
a) roczny plan pracy Zakładu Poprawczego w Świeciu,
b) organizację pracy Zakładu Poprawczego w Świeciu na dany rok,
c) wyniki zachowania nieletnich,
d) organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
e) rozkład dnia i porządek zajęć w Zakładzie Poprawczym w Świeciu,
f) wnioski Dyrektora Zakładu Poprawczego w Świeciu o przyznanie
   nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień
 
Osobami sprawującymi funkcje kierownicze w Zakładzie Poprawczym
w Świeciu są:
• Dyrektor - mgr Maciej Swakowski
• Dyrektor Szkół - mgr Łukasz Subkowski;
• Główny Księgowy - mgr Agnieszka Skrzypczak.

metryczka


Wytworzył: Iwona Janiak (12 lutego 2020)
Opublikował: Marcin Mielewski (8 lutego 2013, 10:20:24)

Ostatnia zmiana: Kinga Rogaczewska (6 lipca 2022, 17:07:04)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6106