Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

uzasadnienie wyboru: brak kandydatów spełniających wymogi rekrutacji


Wytworzył: K. Rogaczewska (25 lipca 2022)
Wprowadził: Kinga Rogaczewska (25 lipca 2022, 14:56:29)



stanowisko:

Nauczyciel zawodu ślusarz (przedmioty teoretyczne) w wymiarze 6/18 i języka angielskiego w wymiarze 5/18

miejsce pracy: ZAKŁAD POPRAWCZY W ŚWIECIU
termin składania dokumentów: 20 lipca 2022  09:00




Wymagania: 

1) Wykształcenie: wyższe mgr kierunkowe oraz resocjalizacja
    i oligofrenopedagogika.

2) Ogólny zakres zadań:
 
Nauczyciel odpowiada za powierzoną mu pracownię. Organizuje codziennie pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o ogólny plan pracy szkoły oraz plan własny. Nauczyciel zawodu realizuje przedmioty teoretyczne:     m. in. technologia, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy elektrotechniki, nauczyciel języka obcego realizuje zajęcia z języka angielskiego. Nauczyciel dba o regularne uczęszczanie wychowanków swej klasy na lekcje i nie dopuszcza do powstawania braków w nauce wychowanków. Opierając się na regulaminie wychowanka stosuje metody wychowania: równocześnie stara się wszechstronnie poznać każdego wychowanka, uwzględniając jego indywidualne potrzeby
i zainteresowania.Zapewnia wychowankom należytą opiekę oraz warunki bezpieczeństwa i zdrowia. Jest w stałym kontakcie z lekarzem
i pielęgniarką.
Organizuje pracę młodzieży z zakresu obsługi własnej     
i Zakładu (domu) oraz działalności społecznie użytecznej. Dba o kulturalne zachowanie i schludny wygląd zewnętrzny wychowanków oraz pomieszczeń powierzonych jego opiece. Wyrabia w wychowankach nawyki kulturalne i higieniczno – sanitarne. Przygotowuje się do zajęć z wychowankami. Opracowuje w terminie okresowe plany pracy dydaktyczno – wychowawcze, prowadzi systematycznie dzienniki zajęć (lekcyjne). Jest odpowiedzialny za prawidłowe opracowanie rozkładu materiału nauczania
i jego realizację. Skrupulatnie przestrzega rozkładów zajęć i lekcyjnych. Nie opuszcza stanowiska pracy bez zdania klasy następnemu nauczycielowi. Dba o utrzymanie należytej czystości w pokoju nauczycielskim. Współpracuje z całym personelem Zakładu. Zwalnia wychowanków tylko za zgodą i wiedzą dyrektora szkoły. Stale współpracuje nad podniesieniem swych kwalifikacji zawodowych. Przestrzega wykonania wszelkich zarządzeń i wytycznych jednostki nadrzędnej i Dyrekcji Zakładu. Uczestniczy we wszystkich obowiązkowych szkoleniach i naradach organizowanych przez kierownictwo Zakładu. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych określonych odpowiednimi przepisami nauczyciel obowiązany jest w ramach przysługującego mu uposażenia zasadniczego do pełnienia funkcji wychowawcy klasy, grupy, prowadzenie egzaminów, opieki nad organizacją młodzieżową, pracownią, kołem zainteresowań, itp. W wypadku koniecznych spowodowanych absencją w pracy nauczycieli - do doraźnego zastępowania nieobecnych w pracy nauczycieli.

3) Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2022 r.

4) Wynagrodzenie: wg tabeli MEN, zgodnie z kwalifikacjami i stopniem
    awansu zawodowego.

5) Zatrudnienie na czas nieokreślony.


Dokumenty (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych oraz oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności) proszę składać
w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Świeciu osobiście lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@swiecie.zp.gov.pl do dnia 20.07.2022
do godz. 09:00. Komisja rekrutacyjna po analizie dokumentów wykona telefon w dniu 20.07.2022 do godz. 15.00 do osób spełniających kryteria
i wymogi rekrutacji, by zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dnia 26.07.2022 o godz. 10.00.

metryczka


Wytworzył: Kinga Rogaczewska (8 czerwca 2022)
Opublikował: Kinga Rogaczewska (9 czerwca 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Kinga Rogaczewska (25 lipca 2022, 14:56:29)
Zmieniono: --

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 36