W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Organy i ich kompetencje

XML

Treść

1. Organami zakładu są:
a) Dyrektor Zakładu,
b) Rada Zakładu Poprawczego.
2. Dyrektor Zakładu Poprawczego w Świeciu jednoosobowo wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i ze stosunku pracy wobec pracowników,
sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu i ponosi odpowiedzialność za działania Zakładu Poprawczego w Świeciu.

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Świeciu w szczególności:
a) organizuje pracę w działach Zakładu Poprawczego w Świeciu,
b) dysponuje przyznanymi Zakładowi Poprawczemu w Świeciu środkami
finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie,
c) wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników
Zakładu Poprawczego w Świeciu,
d) opracowuje zakres pracy i czynności służbowych pracowników,
e) prowadzi dobór kandydatów na pracowników uwzględniając kompetencje
i umiejętność postępowania z nieletnimi oraz osobistą przydatność do pracy,
f) reprezentuje Zakład Poprawczy w Świeciu.
3. Rada Zakładu Poprawczego w Świeciu jest organem kolegialnym współdziałającym z Dyrektorem Zakładu Poprawczego w Świeciu
w wykonywaniu zadań placówki i podnoszeniu jakości pracy. Rada funkcjonuje w oparciu o regulamin. W skład Rady Zakładu wchodzą:
Dyrektor zakładu jako jej przewodniczący oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w zakładzie jako jej członkowie.
W posiedzeniach Rady Zakładu Poprawczego w Świeciu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego
lub na wniosek Rady Zakładu oraz przedstawiciele organu wykonującego nadzór zwierzchni i przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Rada Zakładu Poprawczego w Świeciu opiniuje w szczególności:
a) roczny plan pracy Zakładu Poprawczego w Świeciu,
b) organizację pracy Zakładu Poprawczego w Świeciu na dany rok,
c) wyniki zachowania nieletnich,
d) organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
e) rozkład dnia i porządek zajęć w Zakładzie Poprawczym w Świeciu,
f) wnioski Dyrektora Zakładu Poprawczego w Świeciu o przyznanie
nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
 
Osobami sprawującymi funkcje kierownicze w Zakładzie Poprawczym
w Świeciu są:
• Dyrektor - mgr Maciej Swakowski
• Dyrektor Szkół - mgr Łukasz Subkowski
• Główny Księgowy - mgr Agnieszka Skrzypczak.